WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ DUSZPASTERSKIEJ I RADY PARAFIALNEJ EKONOMICZNEJ

WYBORY DO DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ

DEKRET OGÓLNY

W SPRAWIE WYBORÓW DO PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH
I PARAFIALNYCH RAD EKONOMICZNYCH

W związku z przedłużoną ze względów pandemicznych kadencją parafialnych rad duszpasterskich (dalej PRD), a także obowiązkiem funkcjonowania w każdej parafii diecezji opolskiej parafialnej rady ekonomicznej (dalej PRE) zobowiązuję proboszczów i administratorów parafii do przeprowadzenia nowych wyborów do obu rad wg przepisówStatutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 1 października 2021 r. (3/2021/A/KNC-N) oraz Statutu Parafialnej Rady Ekonomicznej z dnia 1 października 2021 r.
(4/2021/A/KNC-N) wg podanego niżej terminarza. Gdy mowa o poinformowaniu o jakiejś czynności w konkretną niedzielę, to należy to uczynić w ogłoszeniach duszpasterskich podczas każdej Mszy świętej z udziałem luduw samą niedzielę oraz na Mszy niedzielnej sprawowanej w sobotni wieczór, który ją poprzedza.

  • Dnia 7 listopada br. należy zapowiedzieć wybory do PRD.
  • Dnia 14 listopada br. upływa termin zgłaszania kandydatów do PRD (I etap.)
  • Dnia 21 listopada br. należy ogłosić zatwierdzoną listę kandydatów do PRD.
  • Dnia 28 listopada br. ma odbyć się głosowanie na kandydatów do PRD z zatwierdzonej listy wyborczej (II etap).
  • Dnia 11 grudnia br. upływa termin składania zastrzeżeń co do prawidłowego przebiegu wyborów; ewentualne zastrzeżenia należy składać na piśmie na ręce Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii.
  • Dnia 12 grudnia br. ma nastąpić ogłoszenie wyników wyborów i zaprzysiężenie nowowybranych członków PRD.
  • Dnia 31 grudnia br. upływa termin składania protokołów wyborczych do PRD; protokoły należy przekazywać do Wydziału Duszpasterskiego Kurii.
  • Dnia 5 stycznia 2022 r. upływa termin powoływania składu PRE.
  • Dnia 9 stycznia 2022 r. upływa termin ogłoszenia składu PRE oraz zaprzysiężenia członków PRE.
  • Dnia 31 stycznia 2022 r. upływa termin składania protokołów wyborczych do PRE; protokoły należy przekazywać do Wydziału Finansowo-Gospodarczego Kurii.

Zobowiązując wszystkich do zachowywania w wyłanianiu członków do PRD, jak też PRE, wszelkich właściwych przepisów prawa powszechnego i partykularnego, przyzywam mocy Bożego Ducha dla tych, którzy bezinteresownie angażują swój czas i siły dla dobra swojej wspólnoty parafialnej i ku pożytkowi Kościoła opolskiego. Wszystkim Wam z serca błogosławię!